Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky

 

I.

Základné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") sú vydané v súlade s § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník")

 

Žaneta Popelářová

IČO: 05193168

DIC: CZ8852051780

s miestom podnikania: Veľké námestie 141, 38601 Strakonice

Kontaktné údaje: 

e-mail: info@barefootkids.cz

telefón: 773099002

(ďalej len "predávajúci")

 

2.     Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: "kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej stránke dostupnej na adrese www.barefootkids.cz. (ďalej len: "internetový obchod").

3.     Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Akékoľvek odchylné ustanovenia v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok.

4.     Tieto Obchodné podmienky a Kúpna zmluva sa uzatvárajú v českom jazyku.

 

II.

Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a ich hlavných charakteristík sú uvedené pri každom jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov na vrátenie tovaru, ak ho nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú zobrazené v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje rokovanie o kúpnej zmluve za individuálne dohodnutých podmienok.

2.     Všetky prezentácie tovaru v katalógu internetového obchodu majú len informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.     Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru sú zverejnené v internetovom obchode. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Českej republiky.

4.     Akékoľvek zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

 

III.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2:

- prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak sa predtým zaregistroval v internetovom obchode,

- vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.  

3.     Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov, spôsob platby a doručenia.

4.     Pred odoslaním objednávky má kupujúci možnosť skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré zadal v objednávke. 5. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Objednať. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Platnosť objednávky je podmienená vyplnením všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdením kupujúceho, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

5.     Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky zašle Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol pri zadávaní objednávky. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho.

6.     V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nie je možné splniť, zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzavretá potvrdením prijatia tejto ponuky Kupujúcim Predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto Obchodných podmienkach.

7.     Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, kým mu nie je doručené oznámenie o prijatí objednávky zo strany predávajúceho. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle alebo na e-mailovej adrese predávajúceho uvedenej v týchto obchodných podmienkach.

8.     V prípade, že dôjde k zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo v priebehu objednávkového procesu, Predávajúci nie je povinný dodať Kupujúcemu tovar za takúto zjavne nesprávnu cenu, a to ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky v súlade s týmito Obchodnými podmienkami. Predávajúci bez zbytočného odkladu informuje Kupujúceho o chybe a zašle Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu opravenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takomto prípade uzatvára potvrdením o jej prijatí Kupujúcim na e-mailovú adresu Predávajúceho.

IV.

Účet zákazníka

1. Po registrácii kupujúceho v internetovom obchode má kupujúci prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci objednávať tovar. Kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie.

2.     Pri registrácii zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v zákazníckom účte vždy, keď sa zmenia. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

3.     Prístup do zákazníckeho účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do svojho zákazníckeho účtu. Predávajúci nezodpovedá za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať zákaznícky účet.

5.     Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci už svoj používateľský účet nepoužíva alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

6.     Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

V.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Kupujúci môže uhradiť cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy nasledovnými spôsobmi:

bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho č. 670100-2215798768/6210, vedený v mBank
online platbou prostredníctvom platobnej brány ComGate Payments, a.s.
na dobierku pri odovzdaní tovaru,
v hotovosti pri osobnom odbere v predajni

 

2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.     V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.     V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

Zákazník má možnosť využiť službu platobnej brány, ktorá ho presmeruje do internetového bankovníctva jeho banky alebo na zabezpečenú stránku pre platbu kartou. Po dokončení transakcie platobná brána postúpi informácie o transakcii e-shopu, ktorý môže tovar expedovať okamžite po prijatí potvrdenia o platbe. Prevody peňazí sa uskutočňujú prostredníctvom bankových účtov spoločnosti ComGate Payments, Inc.

Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému elektronického bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidia iba informácie o transakcii, ktoré im banka oznámi spolu so zadanou transakciou.

Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov, a to až do doby, kým písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s týmto spracovaním. Kontaktné údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávke slúžia výlučne pre naše potreby a nebudú poskytnuté žiadnym iným subjektom okrem spracovateľov platieb.

5.     Predávajúci nepožaduje od kupujúceho žiadnu zálohu ani inú podobnú platbu vopred. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

6.     Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, a to v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.

7.     Tovar je dodaný kupujúcemu:

- na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke

- prostredníctvom expedičnej kancelárie na adresu expedičnej kancelárie určenú kupujúcim,

- osobným odberom v prevádzke predávajúceho

8.     Výber spôsobu doručenia sa uskutočňuje počas objednávania tovaru.

9.  Náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu dopravy a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dodania dohodnutý na základe osobitnej požiadavky Kupujúceho, znáša riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dodania Kupujúci.

10.  Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

11.  Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať.

12. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu.

13. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar vrátane nákladov na doručenie, nie však skôr ako po prevzatí tovaru. 14. Zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.


VI. Darovacia zmluva


1. V priebehu objednávky môže zákazník v závislosti od hodnoty objednávky pridať do košíka darček za 0 Sk. Pridaním darčeka vzniká darovacia zmluva.

2. Ak zákazník v priebehu objednávky darček do košíka nepridá, má sa za to, že o darček nemá záujem a nemá nárok na jeho zaslanie.

3. Ak zákazník odstúpi od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní alebo sa s predávajúcim dohodne na vrátení tovaru po uplynutí tejto lehoty, zaniká aj zmluva o poskytnutí darčeka. V tomto prípade je zákazník povinný darček vrátiť. Ak tak zákazník neurobí, predávajúci má právo znížiť zákazníkovi vrátenú sumu o predajnú cenu darčeka.

 

 

VII.

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní.

- odo dňa prevzatia tovaru,

- odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí

(3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

- od zmluvy o poskytnutí služieb, ak boli poskytnuté s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho, že v takom prípade nemá právo od zmluvy odstúpiť,

- pri dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu,

4.     Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, musí kupujúci v lehote na odstúpenie od zmluvy zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.

5.     Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytnutý predávajúcim. Kupujúci zašle formulár na odstúpenie od zmluvy na e-mailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu prijatie formulára.

6.     Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť tovar predávajúcemu do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou.

7.     Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na doručenie, ktoré od neho prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu nevzniknú ďalšie náklady.

8.     Ak si kupujúci zvolil iný spôsob dodania tovaru ako najlacnejší spôsob dodania ponúkaný predávajúcim, predávajúci vráti kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania.

9.     Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci odovzdá tovar predávajúcemu alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

10.  Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu tovar nepoškodený, neopotrebovaný a nezašpinený a podľa možnosti v pôvodnom obale. 11. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať prípadný nárok na náhradu škody na tovare proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

11.  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru ukončil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci je povinný bezodkladne informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru prijaté od Kupujúceho na základe Zmluvy do 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom alebo spôsobom určeným Kupujúcim.

12. Ak je spolu s tovarom odovzdaný Kupujúcemu dar, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a Kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť Predávajúcemu.

Ak je kupujúcemu pri nákupe tovaru v určitej hodnote poskytnutá zľava na poštovnom, táto zľava na poštovnom sa vzťahuje len na skutočné prevzatie tovaru vo vopred stanovenej hodnote, to neplatí v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho, kedy takáto zľava prestáva platiť a kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu poštovné spolu s tovarom v skutočnej výške. To isté platí aj v prípade čiastočného odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho.

 

VIII.

Práva z vadného plnenia

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:

- má tovar vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,

- tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,

- tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak sa kvalita alebo spracovanie určili na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,

- tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a

- tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

2. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo na reklamáciu vád, ktoré sa vyskytnú na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru. Toto ustanovenie sa nevzťahuje v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním tovaru alebo v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

3.     V prípade vady môže kupujúci uplatniť reklamáciu u predávajúceho a požadovať:

- opravu tovaru

- ak to nie je možné, výmenu za nový tovar

- primeranú zľavu z kúpnej ceny,

- odstúpiť od zmluvy.

4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

- ak má tovar podstatnú vadu,

- ak nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo vady po oprave,

- v prípade výskytu viacerých vád tovaru.

5.     Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. 6. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania opravy, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6.     Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný reklamáciu bezodkladne vybaviť u výrobcu. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) dôjde predávajúcemu.

7.     Predávajúci písomne alebo telefonicky informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

8.     Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nevzniká, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.

9.     V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu primeraných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s reklamáciou. Toto právo môže kupujúci uplatniť u predávajúceho do jedného mesiaca od uplynutia záručnej doby.

10.  Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

 

IX.

Dodanie

1. Zmluvné strany si môžu doručovať všetku písomnú korešpondenciu elektronickou poštou.

2. Kupujúci doručuje korešpondenciu predávajúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. 3. Predávajúci doručuje korešpondenciu Kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v zákazníckom účte alebo objednávke Kupujúceho.

 

X.

Mimosúdne riešenie sporov

1. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

3.     Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

 

XI.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. 2. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi právom Českej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.     Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

3.     Všetky práva k internetovej stránke predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu vrátane grafickej úpravy stránky, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a iného obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webovú stránku alebo jej časť bez súhlasu predávajúceho.

4.     Predávajúci nezodpovedá za chyby vyplývajúce zo zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo z jeho používania v rozpore s jeho účelom. 5. Kupujúci nesmie pri používaní internetového obchodu používať žiadne postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť zasahovať do softvéru alebo iných súčastí tvoriacich internetový obchod alebo ich neoprávnene používať a používať internetový obchod alebo jeho časti alebo softvér spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho účelom alebo zámerom.

5.     Kupujúci týmto na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

6.     Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

7.     Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie Obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

8.     Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy je priložený k obchodným podmienkam.

 

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 9.4.2019